gym
Meni

Izjava o čuvanju, zaštiti i obradi osobnih podataka

(dalje u tekstu: Izjava)

 • Svrha

  • Ovom Izjavom utvrđuje se način zaštite, čuvanja i obrade osobnih podataka koje obrađuje FITNESS KLUB BLACK JACK GYM, Kolodvorska 96, VELIKA GORICA OIB: 32841681648 (dalje u tekstu: FK BLACK JACK GYM).
 • Osobni podaci

  • Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Drugim riječima, osobni podatak je svaka informacija ili podatak (jedan ili više njih) o identitetu fizičke osobe na osnovu koje se može utvrditi identitet te osobe.
  • Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
  • Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od FK Black Jack Gym koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Adresa elektroničke pošte (e-mail) Službenika za zaštitu osobnih podataka dostupna je na internetskoj stranici FK BLACK JACK GYM.
 • Vrste osobnih podataka

  • FK BLACK JACK GYM prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih radnika, kao i osobne podatke svojih članova.
  • Osobni podaci radnika prikupljaju se i obrađuju u svrhu ispunjavanja zakonom propisanih obveza FK BLACK JACK GYM kao poslodavca.
  • Osobni podaci članova prikupljaju se i obrađuju za potrebe :
   • izvršavanja obveza FK BLACK JACK GYM iz Zakona o udrugama
   • izvršavanje obveza FK BLACK JACK GYM iz Zakona o trgovačkim društvima
   • izvršavanja obveza FK BLACK JACK GYM iz drugih primjenjivih propisa
   • evidencije dolazaka na treninge
   • praćenja učinka individividualnih ili grupnih treninga
   • Procjene razvojnih potencijala
  • Za svoje radnike, FK BLACK JACK GYM prikuplja i obrađuje osobne podatke predviđene Zakonom o radu i drugim važećim propisima.
  • Za članove prikupljaju se sljedeći podaci: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), rezultati učinka individividualnih ili grupnih treninga.
 • Prosljeđivanje osobnih podataka

  • FK BLACK JACK GYM može osobne podatke proslijediti nadležnim tijelima u ostvarivanju svojih zakonskih prava i obveza sukladno Zakonu o udrugama i drugim primjenjivim propisima.
 • Rok čuvanja podataka

  • Podaci radnika čuvaju se u elektroničkom i fizičkom obliku. Osobni podaci radnika čuvaju se sukladno važećim propisima.
  • Osobni podaci polaznika FK BLACK JACK GYM čuvaju se u elektroničkom i fizičkom obliku. Prikupljeni podaci čuvaju se sukladno Zakonu o udrugama i trgovačkim društvima te ostalim važećim propisima.
  • Anonimizirane podatke FK BLACK JACK GYM može koristiti za potrebe vlastitih evidencija i isti se ne smatraju osobnim podacima.
 • Mjere zaštite podataka

  • FK BLACK JACK GYM poduzima potrebne organizacijske i tehničke mjere kojima se osigurava zaštita osobnih podataka koje obrađuje na način da će se vršiti kontrola pristupa sustavu i podacima, kontrola obrade i kontrola dostupnosti.
  • Neovlaštenim osobama bit će onemogućen pristup podacima.
  • Pristup podacima u elektroničkom obliku ovlaštene osobe imaju isključivo uz uporabu korisničkog imena i lozinke.
  • Podaci u fizičkom obliku zaštićeni su na način da su zaključani u ormaru smještenom u prostorima FK BLACK JACK GYM.. Pristup podacima u fizičkom obliku ovlaštene osobe imaju samo uz dopuštenje Službenika za zaštitu osobnih podataka.
  • Kontrola obrade provodi se na način da se podaci obrađuju isključivo po uputama FK BLACK JACK GYM.
 • Prava fizičke osobe čiji se podaci obrađuju (ispitanika)

  • Pravo na ispravak:

   Ako FK BLACK JACK GYM obrađuje osobne podatke ispitanika koji su nepotpuni ili netočni, ispitanik u bilo kojem trenutku može zatražiti da ih FK BLACK JACK GYM ispravi ili dopuni.
  • Pravo na brisanje:

   Ispitanik može od FK BLACK JACK GYM zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u zaštićene interese ispitanika. Međutim, postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
  • Pravo na pristup:

   Ispitanik može od FK BLACK JACK GYM dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojemu će osobni podaci biti pohranjeni ili o kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava ispitanika koja su navedena o ovoj točci Izjave, postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila te o informacijama o logici obrade, važnosti i predviđenim posljedicama obrade, zaštitnim mjerama ako se osobni podaci prenose u treće zemlje ili međunarodne organizacije.
  • Pravo na ograničenje obrade:

   Ispitanik od FK BLACK JACK GYM može zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
   • ako ospori točnost podataka tijekom perioda koji FK BLACK JACK GYM omogućava provjeru točnosti tih podataka
   • ako je obrada podataka bila protupravna, ali fizička osoba odbija brisanje i umjesto toga traži ograničenje korištenja podacima
   • ako FK BLACK JACK GYM podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su fizičkoj osobi još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
   • ako je ispitanik podnio prigovor zbog distribucije tih podataka.
  • Pravo na mogućnost prijenosa podataka:

   Ispitanik od FK BLACK JACK GYM može zatražiti da mu podatke koje je FK BLACK JACK GYM povjerio radi arhiviranja dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
   • ako te podatke FK BLACK JACK GYM obrađuje na temelju suglasnosti koju je ispitanik dao i koju može opozvati ili radi ispunjenja ugovora i
   • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
  • Pravo na prigovor:

   Ako FK BLACK JACK GYM osobne podatke distribuira radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade poziva na svoje legitimne interese, ispitanik može podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite podataka ispitanika.
  • Pravo na žalbu:

   Ispitanik čiji se podaci obrađuju može se obratiti FK BLACK JACK GYM kako bi razjasnio eventualna pitanja ili podnio prigovor na obradu osobnih podataka. Pored navedenog, ispitanik čiji se podaci obrađuju ima pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka i nadzornom tijelu unutar Europske Unije.
  • Ostvarivanje prava:

   Ako ispitanik želi ostvariti neko od navedenih prava, može se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresi:KOLODVORSKA 96,10410 VELIKA GORICA
  • Potvrda identiteta:

   FK BLACK JACK GYM može zatražiti dodatne informacije od ispitanika radi provjere njegovog identiteta.
  • Zlouporaba prava:

   Ako se ispitanik nekim pravom koristi prečesto i/ili s očitom namjerom zlouporabe, FK BLACK JACK GYM može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi zahtjev ispitanika.
 • Povjerljivost

  • Povjerljivosti osobnih podataka obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe.
  • Osobni podaci radnika i članova predstavljaju poslovnu tajnu FK BLACK JACK GYM.
 • Usvajanje i valjanost Izjave

  • Ova Izjava stupa na snagu danom njezinog donošenja od strane ovlaštene osobe FK BLACK JACK GYM i objavom na internetskoj stranici FK BLACK JACK GYM. Izjava se može mijenjati i/ili dopunjavati na način kako je donesena.

U Velikoj Gorici, dana 24.05.2018. godine